Weg door het Gouwebos actueler dan ooit

Het laatste bericht over een mogelijke weg door het Gouwebos is van enige tijd terug, maar sinds kort is de weg actueler dan ooit. Er is door een samenwerkingsverband van gemeenten en provincie een vijftal scenario’s opgesteld voor het oplossen van de verkeersproblematiek in de regio rondom Boskoop en Waddinxveen.

De weg door het Gouwebos staat er weer mooi op, als een van de scenario’s. Ondanks eerdere toezeggingen dat de weg er nooit komt. Je zou als burger bijna gaan denken dat politic niet luisteren en niet te vertrouwen zijn. De verantwoordelijk wethouder zegt dat de weg voor Waddinxveen onbespreekbaar is, maar het is duidelijk niet helemaal goed gelukt dat aan het samenwerkingsverband over te brengen. 

Meer informatie over de scenario’s (alhoewel de site meer een reclamefolder is dan daadwerkelijk informatie biedt) is terug te vinden op Beter Bereikbaar Gouwe.

Op vijf november aanstaande wordt uit het vijftal scenario’s een drietal gekozen voor verdere uitwerking. En u raadt het al, daar hebben wij als gewone burgers verder geen enkele invloed op.

Wat u wel kunt doen is tijdens de aanstaande verkiezingen voor de Pronvinciale Staten massaal naar de stembus gaan en kiezen voor de partij(en) die natuurbeheer en natuurbehoud hoog in het vaandel hebben. In ieder geval hoger dan de partij die klimaatdoelstellingen in het regeerakkoord heeft staan, maar ondertussen vooral asfalteerfabrieken stimuleert.

Scooters en brommers in het Gouwebos

Een tijd geleden zijn bij de ingangen van het Gouwebos aan de kant van Waddinxveen en Boskoop de toegangshekken weggehaald. Volgens de gemeente Waddinxveen is dit gedaan – overigens in de hele gemeente – om de verkeersveiligheid te verbeteren. Paaltjes en hekjes veroorzaken schijnbaar behoorlijk wat leed en ongelukken.

Op een aantal plekken leidt dit echter tot andere problemen. Het Gouwebos is geen plek voor scooters en brommers, maar die zijn er steeds vaker terug te vinden. Er wordt hard gereden. De gemeente treedt niet op, er wordt niet gehandhaafd. Meldingen die hierover – door verschillende mensen – aan de gemeente zijn gedaan, leiden tot vage beloftes maar geen concrete actie.

Het zou mooi zijn als de politiek inziet dat verkeersveiligheid een breed thema is waarbij het wegnemen van verkeersbelemmeringen hand in hand moet gaan met handhaving. En als dat niet haalbaar is, dan moeten de hekjes gewoon terug.

Gouwebos wordt dodelijk verminkt! (2011)

In 2011 schreef J. Booij, secretaris van de dorpsraad van Boskoop, het volgende nog steeds zeer actuele betoog.

GOUWEBOS WORDT DODELIJK VERMINKT!

Zij, die zo gemakkelijk het Gouwebos willen laten doorsnijden door een drukke betonnen autoweg, welke haaks staat op alles wat daar groeit en bloeit, tonen weinig gevoel voor de geschiedenis en achtergrond van dit mooie natuurpark.

Waarom is het Gouwebos aangelegd?

Om te dienen als groene long en als rustpunt tussen twee nieuwe wijken van Boskoop en Waddinxveen. Aldus zou de dichte bebouwing in de recreatieve sfeer een compensatie krijgen in de vorm van een gebied vol met paden, water, bomen, planten, bruggetjes en sportmogelijkheden, waarin ouderen, jongeren, honden, schoolklassen en natuurvorsers kunnen wandelen en rennen, kunnen fietsen en vliegeren, kunnen onthaasten en, uitrustend op een bankje, de natuur kunnen bewonderen.
In meer dan tien jaren werden stukje voor stukje percelen aangekocht ingeplant en verzorgd totdat het bos zich ontwikkelde tot een stuk natuur tussen de twee bebouwingen, dat in elk jaargetijde zijn pracht laat zien.
Nu zal, blijkens het voorstel, datgene wat in een lange periode door mensenhand zo zorgvuldig is opgebouwd en door de natuur op een glansrijke manier is overgenomen in een klap dodelijk worden verminkt.

De twee gemeentebesturen spraken destijds met elkaar af: “hier zal nooit gebouwd worden, deze groene buffer blijft voorgoed onaangetast!”.

Hoewel het gehele Gouwebos op het grondgebied van Waddinxveen ligt, draagt Boskoop naar rato bij in de exploitatiekosten. Dus is het Gouwebos ook “ons Gouwebos”.

Een autoweg dwars door of langs de grenzen van het Gouwebos uitstippelen en dat vervolgens concretiseren in beleid, betekent in praktische zin: de doodsteek toebrengen aan het Gouwebos.

Een weg langs de rand van de bebouwing van Boskoop of van Waddinxveen betekent een blokkade van de toegang. Ooit een bos gezien, waarin je direct al of (mogelijk) middenin tegen een tweebaansweg oploopt?
Indien het trace het bosrijke midden zal gaan doorsnijden, is het hart uit het Gouwebos weggenomen. Het gaat er uiteraard niet alleen om, dat een deel van het Gouwebos wordt opgeofferd ter grootte van de meters asfalt en dat er onophoudelijk verkeersgezoem zal klinken. Waar het om gaat is, dat het karakter van het Gouwebos definitief om zeep wordt geholpen. Als er iets niet past in deze rustieke omgeving, dan is het wel een betonnen tweebaans autoweg. De weg verwoest bij, doortrekking naar de Gouwe, ook nog eens het naastgelegen, zeer vogelrijke weidegebied.

De stelling, dat het Bentwoud als compensatie kan dienen is illustratief voor de denkwijze van de planners. Het veel verder gelegen Bentwoud met de strakke bomen-aanplant valt niet te vergelijken met het Gouwebos. Het geventileerde standpunt bevestigt nogmaals, dat het Gouwebos in de ogen van de beleidsmakers (door eigen toedoen overigens) ten dode is opgeschreven.

Voordat u de vraag stelt: ja ik ben belanghebbende en wel in twee opzichten: Ik woon aan de boorden van het Gouwebos (en zie elke dag hoe zeer de mensen genieten) en ik heb belang bij een tweede oeververbinding zo dicht in de buurt. Toch hoef ik mij geen moment te bedenken: het Gouwebos mag niet worden geofferd, waar het tracé in het bos óok mag zijn gedacht.

Het is nog de vraag of de eigenaar-beheerder van het Gouwebos met deze ernstige ingreep kan en zal instemmen. Is er wel onderzoek naar gedaan? Past dit wel bij de doelstellingen van de stichting? In ieder geval herinnert een ieder zich nog de massieve weerstand bij de vele gebruikers van het Gouwebos, toen ongeveer een zestal jaren geleden de gedachte opkwam daar een ijs- en skeelerbaan aan te leggen. Het Gemeentebestuur heeft toen van dat denkbeeld afgezien. Hoe valt dan dit beleid, dat veel verder ingrijpt, te worden verstaan?

De financiële uitkomsten zijn ook in dit geval kennelijk doorslaggevend voor de keuze, die wordt gemaakt: de noordelijke of de-zuidelijke variant.
De vermaarde econoom prof A. Heertje – en velen met hem- bepleit al jaren niet alleen naar de kille cijfertjes te kijken, maar ook de betekenis en het offer van het milieu zwaar te laten wegen. Waarom is altijd slechts de rekensom bepalend en waarom wordt daarin het waardeverlies als dat van het Gouwebos niet ten volle in de beoordeling betrokken? Het Gouwebos heeft een ontzaglijke waarde.  Indien het verlies daarvan ook op de exploitatierekening wordt gezet, is de keuze niet moeilijk meer. Dan is de zuidelijke variant veel duurder, ja zelfs onaanvaardbaar te duur.

Bij de noordelijke variant vanaf de Halve Raak vormt de tweede oeverbinding de overkluizing tussen twee sierteeltgebieden. De Gemeenteraad heeft toch steeds het voornemen om de sierteelt te bevorderen? Dan behoort dat leidend beginsel toch uit te monden in een keuze voor de noordelijke variant? De andere gemeenten zullen dat geluid niet zo snel laten horen. Boskoop hoort dat wel te doen.

Mijn dringende oproep is: wat de teloorgang van het Gouwebos betreft: doe dit de mensen niet aan!

De bescherming van bodem en natuur wordt met een verheven woord wel als “rentmeesterschap” aangeduid. Het is diepe aanduiding, die pas echt betekenis krijgt als die gedachte ook in de praktijk wordt waargemaakt. Aan alleen maar woorden hebben de burgers helemaal niets.

mr. J. Booij

Motie Gouwetunnel

De motie over de tunnel onder de Gouwe, zoals aangenomen door de Gemeenteraad, is voor geïnteresseerden terug te vinden op de website van de Gemeente Waddinxveen.

Motie Gouwetunnel van 9 november
Duiding motie

Reacties op een Weg door het Gouwebos

Enkele reacties van steunbetuigers op het voornemen om een Weg door het Gouwebos te onderzoeken:

“Wat een onzin verhaal. Gouwebos moet Gouwebos blijven. Succes met de strijd.”

“Via deze mail laat ik u weten dat ik mijn steun betuig aan het initiatief van stichting Gouwebos om in een vroegtijdig stadium het aanleggen van een autoweg door het Gouwebos te voorkomen. Dit kan en mag nooit gebeuren.”

“Ik ben tegen een weg door het Gouwebos, Bovendien zullen alle bewoners die aan de rand van het Gouwebos wonen een rechtszaak aanspannen tegen dit idiote idee.Het heeft bovendien ook een grote sociale funktie voor jong en oud.”

“Uw aktie is mij uit het hart gegrepen. Als dagelijkse gebruikster van het Gouwebos (wij lopen 3 x per dag een volle ronde) zouden wij het vreselijk vinden als men zou besluiten tot de aanleg van een autoweg. Uiteraard begrijpen wij dat de verkeersproblematiek van Boskoop groot is, maar om dit mooie stukje natuur, recreatiegebied en snelle fietsroute daaraan op te offeren is voor mij Onbestaanbaar. Ik steun uw initiatief van harte. N.E.C. de Koning”

“Als bewoner van Boskoop en dicht bij het Gouwebos wonend, en daar dagelijks gebruik van makend ben ik beslist tegen een weg door het Gouwebos. Steeds meer bedrijven vestigen zich hier in het westen van Nederland, met als gevolg veel nieuwe bedrijfspanden en steeds meer huizen. Daar betalen wij een hoge prijs voor, nl steeds minder vrije ruimte om ons heen. De provincie profiteert hiervan door steeds hogere inkomsten. Laat die maar bijdragen aan een oplossing en aan het geld door een weg onder de voorofsche polder en het Gouwebos door te maken. Lijkt me een hele goede oplossing. Maar laten ze dat stukje natuur groen hier maar met rust.  Goed initiatief van jullie. We hopen op succes! ”

“Wij steunen uw streven volledig. Ongeveer tien jaar geleden kwam het plan op een ijs- en skeelerbaan aan te leggen in het Gouwebos (door een  Boskoopse ijsclub, op het grondgebied van Waddinxveen). Als bewoners aan de rand van het Gouwebos hebben wij dat met acties zeer bestreden – en met succes. Een ijsbaan zou het Gouwebos hebben vernield. De “Stichting Gouwebos” is toch in Waddinxveen gevestigd? Maar dat belet niet ook leden te winnen in Boskoop. De bewoners van de aangrenzende “Snijdelwijk” hebben dezelfde rechtstreekse belangen. En andere inwoners van Boskoop, die genieten van het Gouwebos, óók.”

“Ik ben tegen een weg door gouwebos en de voorofsche polder.
Een ” overslag” op ITC terrein en vrachtwagen verbod in dorp is perfect alternatief.  Alle vrachtwagens boven bepaalde gewicht en lengte verbieden vanaf rotonde bij shell. Uitzondering brandweer.”

“Met verbazing zat ik een briefje te lezen over de absurde plannen voor het gouwebos. Ik steun jullie stichting volledig door protest aan te tekenen.”

“Graag steun ik uw oproep het gouwebos te ontzien bij het zoeken naar mogelijkheden de verkeersproblemen in Waddinxveen en Boskoop op te lossen.”

“Het lijkt mij een goed idee om het geplande onderzoek inzake een mogelijke weg door het Gouwebos op een zo vroeg mogelijk moment proberen te voorkomen. Ik steun jullie initiatief van harte, het zou een grote schande zijn als die weg er zou komen. Er zijn andere (en betere) opties.”

“Er moet geen weg door het gouwebos komen! Ik steun jullie zeker!”

“Eens in de zoveel tijd loop ik door de ongerepte natuur van Zwitserland of Duitsland. De stilte, de geuren, ze brengen mij letterlijk en figuurlijk tot grotere hoogte.

In mijn dagelijkse stressvolle bestaan van wonen, werken etc. fiets ik bewust in de ochtend en namiddag door het Gouwebos, tussen Boskoop en Waddinxveen. Heel af en toe vang ik dan een moment van rust, zoals in Zwitserland. De mist boven de grasvelden, de aardegeuren als het geregend heeft. Dat draagt bij aan mijn dagelijkse geluk en ook aan het geluk van zoveel wandelaars, hardlopers of fietsers, kinderen, die het Gouwebos hiervoor uitkiezen.

Als kind heb ik dit bos aangelegd zien worden. Ondanks dat ik niet houd van aangelegde natuur, is dit bos in de afgelopen 30 jaar best mooi geworden. Dertig jaar is helaas waarschijnlijk meer dan genoeg om er nu een nieuwe bestemming aan te geven. Managers, architecten, politiek, iedereen weet wel een betere oplossing dan het Gouwebos te laten voor wat het is. Besluiten worden aan tafels genomen, een bezoek aan het Gouwebos zal er misschien niet eens zijn geweest, laat staan dat voorstanders van het Gouwebos in besluitvorming worden betrokken. Of heb ik het mis?”

“Een weg door het Gouwebos lijkt mij en mijn vrouw ook een zeer slecht plan. Wij denken eerder aan een tunnel als er dan toch wat moet.”

“Bij deze maak ik bezwaar tegen de aanleg van een weg door het bos. Bespottelijk idee, kan reken op veel bezwaar van alle hondeneigenaren van Boskoop en Waddinxveen”

Weg door het Gouwebos

Beste buurtbewoners in Waddinxveen en Boskoop

Een autoweg door het Gouwebos?
Wij maken ons ongerust over het feit dat er een onderzoek komt naar meerdere oplosvarianten ten aanzien van de verkeersproblematiek over de Gouwe. Dit blijkt uit een motie van het CDA Waddinxveen in november 2016, die door de Raad is aangenomen.
Het trieste dodelijke ongeluk van november jl. geeft nog eens extra gewicht aan de roep om een alternatief voor de Zijde in Boskoop. De Zijde is, zoals iedereen weet, een veel te drukke en verkeersgevaarlijke weg. Het vele oponthoud heeft negatieve economische gevolgen. Ook de verkeerssituatie rond de hefbrug in Waddinxveen vraagt om verbetering.
Eén van de mogelijke alternatieven in het onderzoek zal ongetwijfeld zijn: een weg door het populaire Gouwebos en het natuurgebied Voorofsche Polder. Dit vinden wij een bijzonder slecht alternatief en wij willen in een vroegtijdig stadium voorkomen, dat dit alternatief (dat misschien het goedkoopst zal blijken) serieus wordt overwogen.

Zijn er dan andere mogelijkheden?
Die zijn er volgens ons zeker, bijvoorbeeld door een weg aan te leggen ten noorden van Boskoop. Deze weg zou dan lopen vanaf de Hoogeveenseweg, langs of door het ITC terrein ruim langs de bebouwde kom van Boskoop, door de kavels van het tuinbouwgebied naar een oeververbinding over, maar het liefst onder de Gouwe, net ten zuiden van de rotonde Halve Raak in de N207. De doorsneden kavels dienen dan te worden herverdeeld, waarbij de tuinders ook een goede ontsluitingsweg krijgen.
Wanneer de N207 vanaf deze rotonde tot aan de N11 verbreed zou worden, ontstaat er een uitstekende verbinding richting Amsterdam (A4), Utrecht (A12), en met Greenport via de oostelijke rondweg Boskoop. De Zijde wordt daarmee flink ontlast (70% van het verkeer moet niet in Boskoop zijn) en ook Waddinxveen en Hazerswoude-Dorp zullen profiteren.
Deze verbinding zou prima passen in het project N207-noord, dat wordt uitgevoerd door de Provincie Zuid-Holland, om de doorstroming tussen Leimuiden en Alphen aan den Rijn te verbeteren.

Wij zoeken uw steun
Wij zoeken daarom zoveel mogelijk mensen in deze buurt om ons te steunen, door uw naam adres en/of E-mailadres aan ons door te geven. (Uw naam zullen wij niet publiceren, alleen het aantal steunbetuigers). Wij kunnen dan meer gewicht in de schaal leggen om verdere stappen te ondernemen teneinde te voorkomen dat ‘ons’ Gouwebos wordt aangetast.

Welke stappen zijn dat?

  • Publiciteit zoeken in plaatselijke en regionale bladen.
  • Onze plaatselijke politieke partijen laten weten wat onze bezwaren zijn.
  • Onze ongerustheid per brief kenbaar maken aan de colleges van B. en W. van de gemeenten Alphen aan den Rijn en Waddinxveen.

Wij hopen dat u ons wilt steunen!

Kees Bot, Niels Goossens, Arie Peters en Bert de Rijke

[update 31 maart: al meer dan 400 bewoners rond het Gouwebos hebben hun steun betuigd!]

(Klik op onderstaande afbeelding voor een vergroting)

kaart
kaart

Verbinding Gouwebos – Bentwoud

Onderstaand artikel over een mogelijke verbinding tussen het Gouwebos en het Bentwoud is overgenomen met toestemming van de Vereniging Vrienden van het Bentwoud.

De situatie zonder de N207
Tussen Boskoop, Benthuizen en Zoetermeer is een natuur- en recreatiegebied gerealiseerd: het Bentwoud. Helaas ontbreekt in dit rijtje één gemeente, namelijk Waddinxveen.

Het Bentwoud zou oorspronkelijk 2x zo groot worden, waarbij een recreatieve verbinding met het Gouwebos zou ontstaan. De Voorofsche Polder, gelegen tussen het Gouwebos en de Gouwe (in beheer bij het Zuid Hollands Landschap) zou daarbij betrokken worden in een ecologische verbindingszone naar het Bentwoud.

De inwoners van Waddinxveen verwachtten een prachtig natuur- en recreatiegebied naast de deur krijgen. Jammer genoeg viel een aanzienlijk deel van het voorgenomen Bentwoud ten prooi aan de  bezuinigingsdrift op natuur- en milieugebied. In de herziene planvorming eindigt het Bentwoud precies daar waar het Gouwebos begint, zodat er weinig meer overblijft van een samenhang tussen de beide groengebieden.

De Waddinxveners zijn door de inkrimping het meest gedupeerd, omdat het Bentwoud veel verder weg komt te liggen en, ook in de plannen, zeer matig bereikbaar is. Immers in deze plannen is de dichtstbijzijnde toegang voorzien in Boskoop ten noorden van de rotonde Noordeinde / Snijdelwijklaan.  Vergelijk daarbij de riante ontsluitingen aan de westzijde van het Bentwoud, dan komt Waddinxveen er ook op dit punt zeer bekaaid vanaf.

De Vereniging Vrienden van het Bentwoud streeft er naar de bereikbaarheid van het Bentwoud óók voor de inwoners van Waddinxveen te verbeteren. Zij wil hiertoe een aantrekkelijke recreatieve en zo mogelijk ecologische verbinding tot stand brengen tussen het Gouwebos en het Bentwoud. Zij stelt derhalve voor het Lindelaantje in het Gouwebos te verlengen naar het Bentwoud.

Het Lindelaantje is één van de toegangspaden tot het Gouwebos en maakt onderdeel uit van de Laaglandroute van de ANWB. Aan het Lindelaantje is ook een parkeerplaats gelegen. Het Lindelaantje eindigt bij de aansluiting aan het Noordeinde.

Dit wandel- en fietspad zou dan het (hooggelegen) Noordeinde kruisen, om vervolgens de Eerste Tocht via een brug te passeren. Het is daarbij aan te bevelen een naastgelegen strook als ecologische verbinding (Voorofschepolder-Gouwebos-Bentwoud) te reserveren.

Aldus sluit het fiets- en wandelnetwerk van het Gouwebos op een veilige en aantrekkelijke wijze, door landelijk gebied, aan op de fiets- en wandelpaden binnen het Bentwoud en wordt het Bentwoud beter en aantrekkelijker en bereikbaar voor de inwoners van Waddinxveen.

De recreatieve aantrekkingskracht van zowel Gouwebos als Bentwoud krijgt daarmee een impuls, en er ontstaan nieuwe kansen. Zo zou het voorstelbaar zijn een OV-wandeling van ca 10 kilometer uit te zetten dwars door de beide groengebieden tussen station Waddinxveen-Noord en Zoetermeer halte Oosterheem van RandstadRail.

Tenslotte krijgt het Bentwoud-West in dit voorstel geheel gratis een extra parkeergelegenheid in de vorm van de bestaande parkeerplaats aan het Lindelaantje, nabij het Noordeinde.

Wáár het verlengde Lindelaantje het Bentwoud inprikt, is afhankelijk van de fysieke mogelijkheden. Wij pleiten wel voor een zo breed mogelijke strook natuurlijke inrichting langs dit fiets-voetpad.

De situatie met de N207
Liever zouden wij als Vereniging Vrienden van het Bentwoud niet over deze situatie willen spreken, omdat ons nut en noodzaak van deze weg ontgaat. Zie daarvoor de door ons ingediende zienswijze op de MER. Wij zullen daarom met argumenten blijven ingaan tegen de plannen.

Echter de realiteit gebiedt ons ook een mogelijke situatie mét de N207 onder ogen te zien. Naast de verdere aantasting van het Bentwoud in het algemeen, krijgen de  Waddinxveners er in dit geval een extra hindernis bij. Nog even op een rijtje de achterstelling van Waddinxveen:

  1. Het Bentwoud is in omvang gehalveerd ten opzichte van de oorspronkelijke plannen. Juist het gedeelte langs de bebouwde kom van Waddinxveen is geschrapt.
  2. De ontsluiting van het Bentwoud vanuit Waddinxveen is, en blijft ook in de plannen uiterst mager. Vergelijk dat eens met de riante ontsluitingen aan de westzijde van het Bentwoud voor zowel voetgangers, fietsers en automobilisten.
  3. De N207 komt te lopen tussen Waddinxveen en het Bentwoud en vormt aldus een extra barrière voor de bereikbaarheid van het Bentwoud.

Met de N207 is de voorgestelde verlenging van het Lindelaantje met een ecologische verbindingszone van nog groter belang. Ter compensatie van de aantasting van het Bentwoud door de N207 stellen wij dan ook voor een flink gebied tegenover het Gouwebos, grenzend aan het Bentwoud, als natuurlijke zone in te richten waarbinnen het verlengde Lindelaantje is gelegen.

Hierbij gaan wij ervan uit dat de N207 lager komt te liggen dan het Noordeinde, zodat het verlengde Lindelaantje hoog blijft en met een fiets-/voetgangerbrug, voorzien van een faunastrook, de N207 kruist. De kosten hiervoor zouden onzes inziens in de begroting van de N207 dienen te worden opgenomen.

 

Beheer Gouwebos

Vanaf 1 januari 2017 is Staatsbosbeheer de uitvoerende organisatie achter de Groenalliantie, een fusie tussen de natuur- en recreatieschappen Reeuwijkse Plassen en Krimpenerwaard. In de Groenalliantie, die tot doel heeft de kwaliteit van de aangesloten gebieden (waaronder het Gouwebos) te verbeteren, nemen de provincie ZuidHolland, de gemeenten Gouda, Waddinxveen en Bodegraven-Reeuwijk. De gemeente Alphen aan den Rijn (en daarmee Boskoop) is per 1-1-2017 uit de Groenalliantie gestapt.