Verbinding Gouwebos – Bentwoud

Onderstaand artikel over een mogelijke verbinding tussen het Gouwebos en het Bentwoud is overgenomen met toestemming van de Vereniging Vrienden van het Bentwoud.

De situatie zonder de N207
Tussen Boskoop, Benthuizen en Zoetermeer is een natuur- en recreatiegebied gerealiseerd: het Bentwoud. Helaas ontbreekt in dit rijtje één gemeente, namelijk Waddinxveen.

Het Bentwoud zou oorspronkelijk 2x zo groot worden, waarbij een recreatieve verbinding met het Gouwebos zou ontstaan. De Voorofsche Polder, gelegen tussen het Gouwebos en de Gouwe (in beheer bij het Zuid Hollands Landschap) zou daarbij betrokken worden in een ecologische verbindingszone naar het Bentwoud.

De inwoners van Waddinxveen verwachtten een prachtig natuur- en recreatiegebied naast de deur krijgen. Jammer genoeg viel een aanzienlijk deel van het voorgenomen Bentwoud ten prooi aan de  bezuinigingsdrift op natuur- en milieugebied. In de herziene planvorming eindigt het Bentwoud precies daar waar het Gouwebos begint, zodat er weinig meer overblijft van een samenhang tussen de beide groengebieden.

De Waddinxveners zijn door de inkrimping het meest gedupeerd, omdat het Bentwoud veel verder weg komt te liggen en, ook in de plannen, zeer matig bereikbaar is. Immers in deze plannen is de dichtstbijzijnde toegang voorzien in Boskoop ten noorden van de rotonde Noordeinde / Snijdelwijklaan.  Vergelijk daarbij de riante ontsluitingen aan de westzijde van het Bentwoud, dan komt Waddinxveen er ook op dit punt zeer bekaaid vanaf.

De Vereniging Vrienden van het Bentwoud streeft er naar de bereikbaarheid van het Bentwoud óók voor de inwoners van Waddinxveen te verbeteren. Zij wil hiertoe een aantrekkelijke recreatieve en zo mogelijk ecologische verbinding tot stand brengen tussen het Gouwebos en het Bentwoud. Zij stelt derhalve voor het Lindelaantje in het Gouwebos te verlengen naar het Bentwoud.

Het Lindelaantje is één van de toegangspaden tot het Gouwebos en maakt onderdeel uit van de Laaglandroute van de ANWB. Aan het Lindelaantje is ook een parkeerplaats gelegen. Het Lindelaantje eindigt bij de aansluiting aan het Noordeinde.

Dit wandel- en fietspad zou dan het (hooggelegen) Noordeinde kruisen, om vervolgens de Eerste Tocht via een brug te passeren. Het is daarbij aan te bevelen een naastgelegen strook als ecologische verbinding (Voorofschepolder-Gouwebos-Bentwoud) te reserveren.

Aldus sluit het fiets- en wandelnetwerk van het Gouwebos op een veilige en aantrekkelijke wijze, door landelijk gebied, aan op de fiets- en wandelpaden binnen het Bentwoud en wordt het Bentwoud beter en aantrekkelijker en bereikbaar voor de inwoners van Waddinxveen.

De recreatieve aantrekkingskracht van zowel Gouwebos als Bentwoud krijgt daarmee een impuls, en er ontstaan nieuwe kansen. Zo zou het voorstelbaar zijn een OV-wandeling van ca 10 kilometer uit te zetten dwars door de beide groengebieden tussen station Waddinxveen-Noord en Zoetermeer halte Oosterheem van RandstadRail.

Tenslotte krijgt het Bentwoud-West in dit voorstel geheel gratis een extra parkeergelegenheid in de vorm van de bestaande parkeerplaats aan het Lindelaantje, nabij het Noordeinde.

Wáár het verlengde Lindelaantje het Bentwoud inprikt, is afhankelijk van de fysieke mogelijkheden. Wij pleiten wel voor een zo breed mogelijke strook natuurlijke inrichting langs dit fiets-voetpad.

De situatie met de N207
Liever zouden wij als Vereniging Vrienden van het Bentwoud niet over deze situatie willen spreken, omdat ons nut en noodzaak van deze weg ontgaat. Zie daarvoor de door ons ingediende zienswijze op de MER. Wij zullen daarom met argumenten blijven ingaan tegen de plannen.

Echter de realiteit gebiedt ons ook een mogelijke situatie mét de N207 onder ogen te zien. Naast de verdere aantasting van het Bentwoud in het algemeen, krijgen de  Waddinxveners er in dit geval een extra hindernis bij. Nog even op een rijtje de achterstelling van Waddinxveen:

  1. Het Bentwoud is in omvang gehalveerd ten opzichte van de oorspronkelijke plannen. Juist het gedeelte langs de bebouwde kom van Waddinxveen is geschrapt.
  2. De ontsluiting van het Bentwoud vanuit Waddinxveen is, en blijft ook in de plannen uiterst mager. Vergelijk dat eens met de riante ontsluitingen aan de westzijde van het Bentwoud voor zowel voetgangers, fietsers en automobilisten.
  3. De N207 komt te lopen tussen Waddinxveen en het Bentwoud en vormt aldus een extra barrière voor de bereikbaarheid van het Bentwoud.

Met de N207 is de voorgestelde verlenging van het Lindelaantje met een ecologische verbindingszone van nog groter belang. Ter compensatie van de aantasting van het Bentwoud door de N207 stellen wij dan ook voor een flink gebied tegenover het Gouwebos, grenzend aan het Bentwoud, als natuurlijke zone in te richten waarbinnen het verlengde Lindelaantje is gelegen.

Hierbij gaan wij ervan uit dat de N207 lager komt te liggen dan het Noordeinde, zodat het verlengde Lindelaantje hoog blijft en met een fiets-/voetgangerbrug, voorzien van een faunastrook, de N207 kruist. De kosten hiervoor zouden onzes inziens in de begroting van de N207 dienen te worden opgenomen.

 

Beheer Gouwebos

Vanaf 1 januari 2017 is Staatsbosbeheer de uitvoerende organisatie achter de Groenalliantie, een fusie tussen de natuur- en recreatieschappen Reeuwijkse Plassen en Krimpenerwaard. In de Groenalliantie, die tot doel heeft de kwaliteit van de aangesloten gebieden (waaronder het Gouwebos) te verbeteren, nemen de provincie ZuidHolland, de gemeenten Gouda, Waddinxveen en Bodegraven-Reeuwijk. De gemeente Alphen aan den Rijn (en daarmee Boskoop) is per 1-1-2017 uit de Groenalliantie gestapt.

Motie CDA: Gouwetunnel

Het is al weer een paar jaar geleden dat het thema aan de orde was, maar nu is het toch weer zover: de CDA fractie in Waddinxveen heeft, bij monde van Zweder Bergman, een motie ingediend waarin wordt verzocht om onderzoek naar een tunnel onder de Gouwe.

De motie is later aangepast. Er is met de hand bijgeschreven “Waarbij de waarden voor het Gouwebos, de Voorofschepolder en de begraafplaats nadrukkelijk blijven bewaard.”.

Ik weet niet waar ik het meest in teleurgesteld ben. Dat mijnheer Bergman bij het opstellen van de motie duidelijk is vergeten dat er eerdere afspraken gemaakt zijn of dat natuur soms ook best belangrijk is.

Het grootste struikelblok is echter dat de verkeersproblematiek waarover in de motie wordt gerept, met name de gemeente Alphen raakt. Waarom moet Waddinxveen er dan voor opdraaien? En waarom laat de politiek zijn oor hangen naar verzoeken van buurgemeenten?

Wordt ongetwijfeld vervolgd. Het onderzoek is in ieder geval voorjaar 2017 gereed.

Nieuwe wegen rondom Boskoop?

Er gaat de laatste tijd behoorlijk wat mis rondom de hefbruggen in Waddinxveen en Boskoop. In Waddinxveen is de hefbrug al weken niet beschikbaar vanwege een ongeluk met een passerend schip. In Boskoop voer vorige week een schip tegen de hefbrug aan.

De verkeersdrukte in Boskoop is fors toegenomen, en het kan niet anders dan dat de wegen opnieuw worden bekeken. In de fractieflits CDA Fractie Alphen aan den Rijn van 3 juni 2015 staat hierover:

“De roep om een tweede oeververbinding bij Boskoop laait hiermee weer op.”

En in de fractieflits van 1 juli 2015 staat:

“En nu de hefbrug in Waddinxveen er uit ligt, beseft Waddinxveen waarschijnlijk ook hoe belangrijk een alternatief voor de hefbrug is. Nu is het juiste moment om met Waddinxveen contact te leggen en samen op pad te gaan naar de Provincie en aan te dringen op een onderzoek naar de kosten/baten afweging van een extra tunnel onder de Gouwe tussen Boskoop en Waddinxveen. De CDA fractie heeft het College opgeroepen daar mee aan de slag te gaan en het College is er al aan bezig.”

De provincie wil echter alle maatregelen in één keer nemen en stelt weer uit.

De plaatjes bij een ander artikel laten weer mooi zien hoe de nieuwe rondweg aan de oostkant van Boskoop precies op de Gouwe uitkomt waar een oeververbinding gewenst is (door Boskoop dan). Daar wordt nog gesproken over een aantal autonome ontwikkelingen, zoals een gouwekruising.

Voorbereidingen voor nieuwe oeververbinding

Plannen voor de verbetering van de bereikbaarheid en leefbaarheid van Boskoop. Het kaartje dat gepresenteerd wordt tijdens een informatie avond georganiseerd door de Provincie Zuid Holland laat een interessante weg zien (nummer 5). Aan de oostzijde van Boskoop is een ontsluitingsweg getekend, die precies ter hoogte van het Gouwebos uitkomt. Gelukkig zit de Gouwe er nog tussen en is de streep niet doorgetrokken. De rotonde wordt inmiddels al wel gerealiseerd.

Screen Shot 2014-06-06 at 00.43.28