Boskoop blijft volharden in oeververbinding

In de notulen van de raadsvergadering van 10 november 2011 komt wel erg vaak terug dat Boskoop een tweede oeververbinding nodig heeft.

“Wethouder Dazler geeft aan dat het college bijna dagelijks bezig is om de Westelijke Rondweg op de kaart te zetten. Op korte termijn zal namens vijf gemeenten een brief aan de provincie worden gezonden om hiervoor nogmaals aandacht te vragen. In de ISV is een Oost-Westverbinding genoemd. De gemeente Waddinxveen heeft echter een motie aangenomen waarin staat dat er geen Oost-Westverbinding door het Gouwebos komt. De gemeente Boskoop is momenteel met omliggende gemeenten in overleg over decorridorstudie N207.”

“De discussie over de aanleg van een extra oeververbinding keert telkens terug. Wellicht zou dit onderwerp toch weer geagendeerd moeten worden voor bespreking in de raad.”

“Voor wat betreft de infrastructuur dient de aanleg van de Westelijke Randweg de hoogste prioriteit te krijgen. Hiervoor zal ook een extra oeververbinding nodig zijn.”

En in de programmabegroting 2012 van Boskoop is het al niet veel beter:

“Voor snelle en tijdige leveringen zijn goede verbindingen met de veilingen en mainports essentieel (groeiend belang just-in-time-leveringen). De infrastructuur dient daarvoor op orde te worden gebracht, dit geldt voor de oostzijde, de westzijde, de oost-west verbinding (extra oeververbinding) en voor het PCT terrein. Met realisatie van de Oostelijke rondweg, de Westelijke randweg en een extra oeververbinding over de Gouwe is de infrastructuur van Boskoop op orde. De Westelijke randweg en de 2e oeververbinding zijn in tijd later gepland maar zijn nodig om de toenemende verkeersdrukte op de Zijde te kunnen opvangen.”