Gouwebos wordt dodelijk verminkt! (2011)

In 2011 schreef J. Booij, secretaris van de dorpsraad van Boskoop, het volgende nog steeds zeer actuele betoog.

GOUWEBOS WORDT DODELIJK VERMINKT!

Zij, die zo gemakkelijk het Gouwebos willen laten doorsnijden door een drukke betonnen autoweg, welke haaks staat op alles wat daar groeit en bloeit, tonen weinig gevoel voor de geschiedenis en achtergrond van dit mooie natuurpark.

Waarom is het Gouwebos aangelegd?

Om te dienen als groene long en als rustpunt tussen twee nieuwe wijken van Boskoop en Waddinxveen. Aldus zou de dichte bebouwing in de recreatieve sfeer een compensatie krijgen in de vorm van een gebied vol met paden, water, bomen, planten, bruggetjes en sportmogelijkheden, waarin ouderen, jongeren, honden, schoolklassen en natuurvorsers kunnen wandelen en rennen, kunnen fietsen en vliegeren, kunnen onthaasten en, uitrustend op een bankje, de natuur kunnen bewonderen.
In meer dan tien jaren werden stukje voor stukje percelen aangekocht ingeplant en verzorgd totdat het bos zich ontwikkelde tot een stuk natuur tussen de twee bebouwingen, dat in elk jaargetijde zijn pracht laat zien.
Nu zal, blijkens het voorstel, datgene wat in een lange periode door mensenhand zo zorgvuldig is opgebouwd en door de natuur op een glansrijke manier is overgenomen in een klap dodelijk worden verminkt.

De twee gemeentebesturen spraken destijds met elkaar af: “hier zal nooit gebouwd worden, deze groene buffer blijft voorgoed onaangetast!”.

Hoewel het gehele Gouwebos op het grondgebied van Waddinxveen ligt, draagt Boskoop naar rato bij in de exploitatiekosten. Dus is het Gouwebos ook “ons Gouwebos”.

Een autoweg dwars door of langs de grenzen van het Gouwebos uitstippelen en dat vervolgens concretiseren in beleid, betekent in praktische zin: de doodsteek toebrengen aan het Gouwebos.

Een weg langs de rand van de bebouwing van Boskoop of van Waddinxveen betekent een blokkade van de toegang. Ooit een bos gezien, waarin je direct al of (mogelijk) middenin tegen een tweebaansweg oploopt?
Indien het trace het bosrijke midden zal gaan doorsnijden, is het hart uit het Gouwebos weggenomen. Het gaat er uiteraard niet alleen om, dat een deel van het Gouwebos wordt opgeofferd ter grootte van de meters asfalt en dat er onophoudelijk verkeersgezoem zal klinken. Waar het om gaat is, dat het karakter van het Gouwebos definitief om zeep wordt geholpen. Als er iets niet past in deze rustieke omgeving, dan is het wel een betonnen tweebaans autoweg. De weg verwoest bij, doortrekking naar de Gouwe, ook nog eens het naastgelegen, zeer vogelrijke weidegebied.

De stelling, dat het Bentwoud als compensatie kan dienen is illustratief voor de denkwijze van de planners. Het veel verder gelegen Bentwoud met de strakke bomen-aanplant valt niet te vergelijken met het Gouwebos. Het geventileerde standpunt bevestigt nogmaals, dat het Gouwebos in de ogen van de beleidsmakers (door eigen toedoen overigens) ten dode is opgeschreven.

Voordat u de vraag stelt: ja ik ben belanghebbende en wel in twee opzichten: Ik woon aan de boorden van het Gouwebos (en zie elke dag hoe zeer de mensen genieten) en ik heb belang bij een tweede oeververbinding zo dicht in de buurt. Toch hoef ik mij geen moment te bedenken: het Gouwebos mag niet worden geofferd, waar het tracé in het bos óok mag zijn gedacht.

Het is nog de vraag of de eigenaar-beheerder van het Gouwebos met deze ernstige ingreep kan en zal instemmen. Is er wel onderzoek naar gedaan? Past dit wel bij de doelstellingen van de stichting? In ieder geval herinnert een ieder zich nog de massieve weerstand bij de vele gebruikers van het Gouwebos, toen ongeveer een zestal jaren geleden de gedachte opkwam daar een ijs- en skeelerbaan aan te leggen. Het Gemeentebestuur heeft toen van dat denkbeeld afgezien. Hoe valt dan dit beleid, dat veel verder ingrijpt, te worden verstaan?

De financiële uitkomsten zijn ook in dit geval kennelijk doorslaggevend voor de keuze, die wordt gemaakt: de noordelijke of de-zuidelijke variant.
De vermaarde econoom prof A. Heertje – en velen met hem- bepleit al jaren niet alleen naar de kille cijfertjes te kijken, maar ook de betekenis en het offer van het milieu zwaar te laten wegen. Waarom is altijd slechts de rekensom bepalend en waarom wordt daarin het waardeverlies als dat van het Gouwebos niet ten volle in de beoordeling betrokken? Het Gouwebos heeft een ontzaglijke waarde.  Indien het verlies daarvan ook op de exploitatierekening wordt gezet, is de keuze niet moeilijk meer. Dan is de zuidelijke variant veel duurder, ja zelfs onaanvaardbaar te duur.

Bij de noordelijke variant vanaf de Halve Raak vormt de tweede oeverbinding de overkluizing tussen twee sierteeltgebieden. De Gemeenteraad heeft toch steeds het voornemen om de sierteelt te bevorderen? Dan behoort dat leidend beginsel toch uit te monden in een keuze voor de noordelijke variant? De andere gemeenten zullen dat geluid niet zo snel laten horen. Boskoop hoort dat wel te doen.

Mijn dringende oproep is: wat de teloorgang van het Gouwebos betreft: doe dit de mensen niet aan!

De bescherming van bodem en natuur wordt met een verheven woord wel als “rentmeesterschap” aangeduid. Het is diepe aanduiding, die pas echt betekenis krijgt als die gedachte ook in de praktijk wordt waargemaakt. Aan alleen maar woorden hebben de burgers helemaal niets.

mr. J. Booij